Adab Berdzikir Kepada Allah

Posted on

Image result for Adab Berdzikir Kepada Allah

Bismillah,

Ihkwah fillah, setiap manusia menginginkan ketenangan ada pada hatinya maka ketenangan yang hakiki adalah dengan senantiasa basah lisan -lisan mereka dengan berdzikir mengingat Alloh Tabaaroka Wa Taala untuk itu Alloh Taala Berfirman :

“Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.” [QS.Ar-raad ayat 28]

Dan diantara jalan untuk senantiasa bersama Alloh dalam pengawasan Nya, dan agar bisa mengagungkan-Nya di setiap keadaan adalah dengan amalan dzikir ini .

_________________

Diantara KEUTAMAAN BERDZIKIR adalah :

Allah Taala berfirman:

Karena itu, ingatlah kamu kepadaKu, niscaya Aku ingat (pula) kepadamu (dengan memberikan rahmat dan pengampunan). Dan bersyukurlah kepadaKu, serta jangan ingkar (pada nikmatKu). [Q.S. Al-Baqarah, 2:152]

Hai, orang-orang yang beriman, berdzikirlah yang banyak kepada Allah (dengan menyebut namaNya). [Q.S. Al-Ahzaab, 33:42].

Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang agung. [Q.S. Al-Ahzaab, 33:35].

Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut (pada siksaan-Nya), serta tidak mengeraskan suara, di pagi dan sore hari. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. [Q.S. Al-Araaf, 7:205 ].

Rasul bersabda:

(( )).

“Perumpamaan orang yang ingat akan Rabbnya dengan orang yang tidak ingat Rabbnya laksana orang yang hidup dengan orang yang mati.” [HR. Al-Bukhari dalam Fathul Bari 11/208 ]

(( )) . : (( )).

Maukah kamu, aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu (Allah), dan paling mengangkat derajatmu; lebih baik bagimu dari infaq emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu? Para sahabat yang hadir berkata: Mau (wahai Rasulullah)!

Beliau bersabda:

Dzikir kepada Allah Yang Maha Tinggi. [HR. At-Tirmidzi 5/459, Ibnu Majah 2/1245. Lihat pula Shahih Tirmidzi 3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/316. ]

Rasul bersabda:

: (( )).

Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan persangkaan hambaKu kepadaKu, Aku bersamanya (dengan ilmu dan rahmat) bila dia ingat Aku. Jika dia mengingatKu dalam dirinya, Aku mengingatnya dalam diriKu. Jika dia menyebut namaKu dalam suatu perkumpulan, Aku menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih baik dari mereka. Bila dia mendekat kepadaKu sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaKu sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika dia datang kepadaKu dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan berjalan cepat. [HR. Al-Bukhari 8/171 dan Muslim 4/2061. Lafazh hadits ini riwayat Al-Bukhari. ]

: . : (( )).

Dari Abdullah bin Busr Radhiallahuanhu, dia berkata: Bahwa ada seorang lelaki berkata: Wahai, Rasulullah! Sesungguhnya syariat Islam telah banyak bagiku, oleh karena itu, beritahulah aku sesuatu buat pegangan. Beliau bersabda:

Tidak hentinya lidahmu basah karena dzikir kepada Allah (lidahmu selalu mengucapkannya). [HR. At-Tirmidzi 5/458, Ibnu Majah 2/1246, lihat pula dalam Shahih At-Tirmidzi 3/139 dan Shahih Ibnu Majah 2/317 ]

Rasul bersabda:

(( : {} : )).

Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, akan mendapatkan satu kebaikan. Sedang satu kebaikan akan dilipatkan sepuluh semisalnya. Aku tidak berkata: Alif laam miim, satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. [HR. At-Tirmidzi 5/175. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi 3/9 dan Shahih Jaamiush Shaghiir 5/340]

: : (( )) : . : (( )).

Dari Uqbah bin Amir Radhiallahuanhu, dia berkata: Rasulullah keluar, sedang kami di serambi masjid (Madinah). Lalu beliau bersabda: Siapakah di antara kamu yang senang berangkat pagi pada tiap hari ke Buthhan atau Al-Aqiq, lalu kembali dengan membawa dua unta yang besar punuknya, tanpa mengerjakan dosa atau memutus sanak? Kami (yang hadir) berkata: Ya kami senang, wahai Rasulullah! Lalu beliau bersabda:

Apakah seseorang di antara kamu tidak berangkat pagi ke masjid, lalu memahami atau membaca dua ayat Al-Quran, hal itu lebih baik baginya daripada dua unta.

Dan (bila memahami atau membaca) tiga (ayat) akan lebih baik daripada memperoleh tiga (unta).

Dan (bila memahami atau mengajar) empat ayat akan lebih baik baginya daripada memperoleh empat (unta), dan demikian dari seluruh bilangan unta. [HR. Muslim 1/553]

Rasulullah bersabda:

(( )).

Barangsiapa yang duduk di suatu tempat, lalu tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, pastilah dia mendapatkan hukuman dari Allah dan barangsiapa yang berbaring dalam suatu tempat lalu tidak berdzikir kepada Allah, pastilah mendapatkan hukuman dari Allah. [HR. Abu Dawud 4/264; Shahihul Jaami 5/342.]

(( )).

Apabila suatu kaum duduk di majelis, lantas tidak berdzikir kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Nabinya, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan mereka, maka jika Allah menghendaki bisa menyiksa mereka dan jika menghendaki mengampuni mereka. [ Shahih At-Tirmidzi 3/140. ]

(( )).

Setiap kaum yang berdiri dari suatu majelis, yang mereka tidak berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka mereka laksana berdiri dari bangkai keledai dan hal itu menjadi penyesalan mereka (di hari Kiamat). [HR. Abu Dawud 4/264, Ahmad 2/389 dan Shahihul Jami 5/176.]

Sumber : http://www.atsar.id

Sumber: islamituindah

Viral Malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *